เราเป็นสถาบันสอนสักคิ้วแห่งเดียว ในไทยที่ได้ลงนาม ความร่วมมือ MOU ร่วมกับ "โรงพยาบาลยันฮี" นักเรียนจะได้เรียนรู้ในหลักสูตร "ความรู้เชิงการแพทย์" สำหรับช่างสักโดยเฉพาะ ซึ่งจะสอนเกี่ยวกับความรู้ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับช่างสักโดยตรง เช่น โรคที่เกี่ยวกับการสัก, การป้องกันการติดเชื้อเกี่ยวกับการสัก, การดูแลรักษาหลังการสักที่ถูกต้อง, ฯลฯ เพื่อให้ช่างสักได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งก่อนปฎิบัติงานจริง

          การอบรมจะถูกจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลและสถาบัน ท่านที่มีความประสงค์ต้องการเข้าร่วมอบรม สามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารได้จากทางสถาบันเคทโคเรียค่ะ ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมเพียง 6,000 บาทเท่านั้น โดยการอบรมจะถูกจัดขึ้นที่โรงพยาบาลยันฮีค่ะ 

          ความร่วมมือกับต่างประเทศ เราคือ "ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาต" จากสถาบัน BIOTEK " ประเทศอิตาลี " (AUTHORIZED TRAINING CENTER) ให้เป็นสถาบันแห่งเดียวในไทย ที่สอนในหลักสูตรช่างสักคิ้วนานาชาติสไตล์ยุโรป เมื่อเรียนจบท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร จากสถาบัน BIOTEK ประเทศอิตาลีโดยตรง ซึ่งใบประกาศดังกล่าวเป็นใบประกาศที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

          หากท่านต้องการเรียนรู้ และทำงานในต่างประเทศ ใบประกาศที่มาจากสถาบัน BIOTEK อาจจะเป็นใบเบิกทางในการทำงานของท่านได้ ท่านสามารถสมัครเรียนในหลักสูตร INTERNATIONAL ของสถาบันทุกวัน และสามารถกลับมาทบทวนได้ "ฟรี" ตลอดชีพอีกด้วยค่ะ

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.biotekmilano.com

          การทำความร่วมมือ MOU กับ "มหาวิทยาลัยสวนดุสิต" เกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ "พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการในธุรกิจ Permanent Makeup" เพื่อพัฒนาศักยภาพช่างสักคิ้วให้ได้เข้าร่วมอบรมความรู้ใหม่ ๆ และเป็นการสอบเพื่อรับใบประกาศสำหรับช่างสักคิ้วในการ "พัฒนาและยกระดับ" มาตรฐาน และภาพลักษณ์ของช่างสักคิ้วให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น โดยผู้เข้าร่วมอบรม และสอบ จะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ "มหาวิทยาลัยสวนดุสิต" โดยตรง

          ท่านที่ต้องการเข้าร่วมอบรม และสอบกับมหาวิทยาลัย สามารถติดตามรายละเอียดได้จากทางสถาบันเคทโคเรีย ซึ่งจะมีการประกาศให้ทราบก่อนล่วงหน้า 1-2 เดือน โดยมีค่าใช้จ่ายในการสอบ 2,500 บาท ต่อ 1 ประเภทการสอบค่ะ

         การทำความร่วมมือ MOU ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Kookmin (ประเทศเกาหลีใต้) และ สมาคม KMTS ART MAKEUP  ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ในวิชาชีพช่างสักคิ้ว "หลักสูตรจากประเทศเกาหลี"
          นอกจากนี้ สถาบันยังมีการส่งนักเรียนไปอบรมและแข่งขันสักคิ้ว ที่ประเทศเกาหลีอีกด้วยค่ะ โดยแต่ละปี จะมีการจัดอบรมและแข่งขันที่แตกต่างออกไป ในแต่ละช่วงเวลา ท่านสามารถติดตามและเข้าร่วมการแข่งขันและอบรมได้ โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่สถาบันค่ะ

          การทำความร่วมมือ MOU ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่าง เป็นการอบรมสำหรับนักเรียนของวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนสักคิ้วเบื้องต้น แต่ยังขาดซึ่งปัจจัยการศึกษา ทางวิทยาลัยสารพัดช่าง จึงสร้างโอกาสให้กับนักเรียนของวิทยาลัย โดยจัดอบรม "หลักสูตรช่างสักคิ้ว" ร่วมกับวิทยาลัยและสถาบันจัดขึ้น ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง ท่านใดมีความสนใจแต่ขาดทุนทรัพย์  
          อนึ่ง การจัดอบรมแต่ละวิทยาลัยนั้น จะขึ้นอยู่กับช่วงเวลา ความเหมาะสม วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และนโยบายของแต่ละวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างทั่วประเทศค่ะ